కవులలో వైషమ్యాలు

యాచకులలో శత్రుత్వంలాగే కవులలో మత్సరం. యాచకులు కాసుకోసం పేచీ పడితే, కవులు ప్రౌఢిమ చాటుకోడానికి Continue reading “కవులలో వైషమ్యాలు”

చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం. స్వీయచరిత్ర

చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం (1867-1946) గారిగురించి నేను ప్రత్యేకంగా రాయనక్కర్లేదు కానీ ఈ స్వియచరిత్ర చదివినప్పుడు నాకు కలిగిన ఆలోచనలు కొన్ని మీతో పంచుకుంటాను. వెనకటి రచయితల రచనలలో Continue reading “చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం. స్వీయచరిత్ర”

ముద్దుపేర్లు

(మనలో మనమాట)

చిట్టీ, చిన్నా, చంటీ, బుచ్చీ, అమ్మలూ, బొమ్మలూ, బంగారం, సింగారం, నానీ, బుజ్జీ, బజ్జీలాటివి అచ్చ తెలుగుపేర్లు. ఇంకా పిల్లల గుణగణాలను బట్టి Continue reading “ముద్దుపేర్లు”

నా పిడియఫ్ సంచయం – 5

ఈవిడతలో ద్వానాశాస్త్రిగారి అక్షర చిత్రాలు ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి.  కొన్ని అపురూపమైన ఫొటోలు సేకరించి ఆ ఫొటోలో ఉన్నవారి పేర్లు, సందర్భం Continue reading “నా పిడియఫ్ సంచయం – 5”