కారుతాళం దొరికింది.

ఇంతకుముందు ఇంటితాళాలగురించి రాసేను. ఇది కారుతాళం గురించి. తాళం అని ఏకవచనం Continue reading “కారుతాళం దొరికింది.”

ప్రకటనలు

ధమ్మపథంనుండి 10 ప్రవచనాలు.

నేను ధమ్మపథం చదవలేదు. నాకు 14, 15 ఏళ్ళప్పుడు ఏదో పుస్తకంలో చూసి కాపీ చేసుకున్న పది ప్రవచనాలు Continue reading “ధమ్మపథంనుండి 10 ప్రవచనాలు.”

తెలివితక్కువతనం నీజన్మహక్కు

సకల చరాచరప్రపంచములో అత్యంత తెలివితేటలు గలవాడు మానవుడు అని మేధావులు చెప్పివున్నారు. Continue reading “తెలివితక్కువతనం నీజన్మహక్కు”

కథామాలతీయం.పిడియఫ్

ఈపోస్టు మళ్ళీ ముందుకి తీసుకురావాలి అని నాకు అనిపించి, మళ్లీ ప్రచురిస్తున్నాను.

కథామాలతీయం శీర్షికతో పొద్దు.నెట్ సంపాదకవర్గంతరఫున స్వాతికుమారి గారు నాతో జరిపిన ఇంటర్వూ పాఠకుల సౌకర్యార్థం ఒకే ఫైలులో ఇక్కడ ఇస్తున్నాను, పొద్దు.నెట్ సౌజన్యంతో. – సం. మాలతి.

KathaMalatiyam

వేలూరి శివరామశాస్త్రి. ఊరిబడి

వెనకటిరోజుల్లో పల్లెల్లో “శ్రీ”, “చుక్క” పదాలకి ఒక ప్రత్యేకమైన అర్థం ఉండేది. నాకు కొంచెం తెలుసు కానీ Continue reading “వేలూరి శివరామశాస్త్రి. ఊరిబడి”

నాకు తోచిన వివిధ ఆలోచనలు

నాకు సకృతుగా తోచిన ఆలోచనలు, ఫేస్బుక్కులో ప్రచురించినవి, పాఠకులఆదరణ పొందినవి Continue reading “నాకు తోచిన వివిధ ఆలోచనలు”