కాకిబంగారం, ముచ్చికిరీటాలు

ఇచట నకీలీసరుకులు అమ్మబడును అని బోర్డు ఎక్కడా ఉండకపోవచ్చు కానీ సుమారు అదే అర్థం వచ్చే Continue reading “కాకిబంగారం, ముచ్చికిరీటాలు”

ప్రకటనలు

తప్పిపోయేను

మామూలుగా సంచారానికి ఉదయం 8, 9 గం. వేళ బయల్దేర్తాను. ఈరోజు మాత్రం చీకట్లు విచ్చుకుంటుండగా Continue reading “తప్పిపోయేను”

ఇంటిపేరు వంశచిహ్నం

ఇంటిపేర్లగురించి విస్తృతంగా పరిశోధనలు జరిగేయి. జరుగుతున్నాయి. ఇది ఆపరిశోధనలగురించి కాదు. నిత్యజీవితంలో నాకు తోచిన నాలుగు మాటలు రాస్తున్నానంతే.  Continue reading “ఇంటిపేరు వంశచిహ్నం”

వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రిగారు

శ్రీ వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రిగారు (1888-1950) కవి, విమర్శకులు, పరిశోధకులు, గ్రంథ పరిష్కర్తలూ, Continue reading “వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రిగారు”

Dr. UTUKURI LAKSHMIKANTAMMA, Eminent Poet, Scholar And Historian

Dr. Utukuri Lakshmikantamma, (1917-1996) was a rare combination of several talents from reciting poetry extempore Continue reading “Dr. UTUKURI LAKSHMIKANTAMMA, Eminent Poet, Scholar And Historian”

నాస్నేహాలు నిలవని కారణం

గుమ్మానికి అటో కాలూ ఇటో కాలూ నాస్నేహాలు. అదేం స్నేహం అలా ఉండకూడదు. అవును, నాకు తెలుసు. కానీ నేను ప్లాను వేసుకు చేసేది కాదిది. Continue reading “నాస్నేహాలు నిలవని కారణం”