తెవికీలో పతంజలి మహర్షి

యోగసూత్రాలు రచించిన పతంజలి మహర్షి గురించి తెవికీలో విపులంగా ఉంది. లింకు

అదే పేజీలో నేను తెనిగించిన యోగసూత్రాలను మరిన్ని

క్షణికమేనా?

బతుకు క్షణికమేనా?

క్షణానికీ క్షణికానికీ వ్యత్యాసం మరిన్ని

164 ఊసుపోక – అరటి చెట్టు

కిందటివారం చైనా ప్రభుత్వం “ఒక్క బిడ్డని మాత్రమే కనాలి చట్టం” సడలించి, “ఇవాళ్టినించీ మీరు ఇద్దరు బిడ్డలని కనుక్కోండి,” అంటూ సవరణ ప్రకటించేరన్న వార్త విన్నతరవాత మరిన్ని

Image

పతంజలి యోగసూత్రములు – ఉపసంహారము

సంగ్రహంగా ఈ యోగసూత్రాలలో నాకు అర్థమయినది ఇది. సమాధి పొందడానికి ముందు సాధకునికి సమాధి అంటే ఏమిటి, దానిని సాధించడానికి ఏమి చెయ్యాలి అన్నవిషయాలలో స్పష్టమైన అవగాహన కావాలి. మరిన్ని

ఊసుపోక 163 – మహా వీర చక్ర అనుభవం మళ్ళీ

పాతికేళ్ళకిందట రక్షకభటుడొకడు నాకారు వెంట బడ్డాడని ఏడేళ్ళకిందట రాసేను, మీలో కొందరికైనా జ్ఞాపకం ఉండే ఉండాలి. మళ్లీ ఆ అదృష్టం నిన్న కలిగింది. మరిన్ని

Previous Older Entries

DO NOT TRANSLATE OR REPRODUCE

tethulika
  • DO NOT TRANSLATE OR REPRODUCE WITHOUT EXPRESS PERMISSION FROM THE BLOG OWNER
  • అనుసరించు

    Get every new post delivered to your Inbox.

    మరో 680గురు చందాదార్లతో చేరండి

    %d bloggers like this: