రూల్సు లేని ఆట కాదు!

ఇంగ్లీషులో ఒక నానుడి Continue reading “రూల్సు లేని ఆట కాదు!”

కాఫీ మరకలు

పక్కమీంచి లేవనా వద్దా అనుకుంటూ కిటికీలోంచి చూసేను. రానా వద్దా అనుకుంటూ బాలభానుడు తికమకపడుతూ కనిపించేడు. Continue reading “కాఫీ మరకలు”

నేనూ, నా బ్రాహ్మణీకమూ …

(మనలో మనమాట – 32)

ఇక్కడ రాసిన అభిప్రాయాలు కొత్తవి కాదు. పాఠకులందరూ చెప్పుకుంటున్నవే. కాకపోతే ముఖపుస్తకంలో నిన్నా మొన్నా వచ్చిన టపాలమూలంగానూ, Continue reading “నేనూ, నా బ్రాహ్మణీకమూ …”

వంటింటి సంబరాలు – 2

నావంతుకి సంకురాత్రి సంబరాలు కూడా ఇవే అనుకోండి. కిందటేడు నా వంట చిట్కాలు కొన్ని చెప్పేను కదా. Continue reading “వంటింటి సంబరాలు – 2”

తాపత్రయం (పెద్ద కథ)

పక్కింటి రేడియోలోంచి ఏ.యం. రాజా కాబోలు పాడుతున్నాడు, “నల్లనిమీసం తెల్లబారినా చిల్లరకోరికలు చావవురా ..” తను మీసాలే ఉంచలేదు. Continue reading “తాపత్రయం (పెద్ద కథ)”

నువ్వుండిపోతావేంటి? (కథ)

తెల్లారగట్ల నాలుగ్గంటలకి లేచి, ఫిల్టరులో వేణ్ణీళ్ళు పోసి, ముఖపుస్తకం తెరవగానే కనిపించిన మొదటివాక్యం “అమ్మ ఇక లేదు” అని. Continue reading “నువ్వుండిపోతావేంటి? (కథ)”

నసాంకేతికాలు రెండో పాదం.

నా నసాంతిక విద్య ఎలా మొదలయిందో, ఈ విద్యలో ఎంత ప్రావీణ్యం ఎలో సంపాదించేనో వివరించి 8 ఏళ్ళయింది. అది ప్రాథమిక విద్య అనుకుంటే ఇది పైస్థాయి అన్నమాట. Continue reading “నసాంకేతికాలు రెండో పాదం.”