బతుకు విభవం (కవితలు)

బతుకువిభవం

కొన్ని దశాబ్దాలు గడిచేక

జీవనసూత్రాలు మారిపోతాయి. Continue reading “బతుకు విభవం (కవితలు)”

ప్రకటనలు

కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులుగారి లేపాక్షి నవల

చారిత్ర్యకమగు నవల అని ఉపశీర్షిక. విజయనగరరాజులకాలంలో జరిగినట్టు చిత్రించేరు.  ప్రచురణ 1969లో.

మనసంస్కృతిలో ప్రసిద్ధమైన చతుష్షష్టికళలలో పాషాణకళగా పేర్కొన్న శిల్పకళ మేధాసంపన్నం. శిల్పాగమ, జ్యోతి, వాస్తు, సంగీత, నాట్య, యాగాది బహువిద్యలను Continue reading “కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులుగారి లేపాక్షి నవల”

పురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మగారి చంద్రునికో నూలుపోగు నవల

ఇల్లాలిముచ్చట్ల రచయితగా సుబ్రహ్మణ్యశర్మగారిని తెలియని తెలుగు పాఠకులు లేరనే అనుకుంటాను. ఆంధ్రజ్యోతి సంపాదకులుగా దాదాపు రచయితలందరికీ పరిచితులే. 

చంద్రునికో నూలుపోగు నవలలో తమదైన శైలిలో నలుగురు మిత్రులు, ఒక మిత్రురాలిజీవితాలను Continue reading “పురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మగారి చంద్రునికో నూలుపోగు నవల”

అనుమాననివృత్తి

ఎన్నో ఏళ్ళగా ఈదారిని నడుస్తూనే ఉన్నా
ఎందుకో నిన్ననే నాకన్నుకానింది.
క్షణకాలం ఆగి పరీక్షగా చూడాలనిపించింది. Continue reading “అనుమాననివృత్తి”

ఒరులేయవి యొనరించిన

మనిషి ఏడుస్తూ వస్తాడు, పోయి ఏడిపిస్తాడు. ఆరెండు ఏడుపులమధ్యా ఉన్నంతకాలం ఏడుపులూ, నవ్వులూ అనుభవిస్తాడు. Continue reading “ఒరులేయవి యొనరించిన”

పిలకా గణపతిశాస్త్రిగారి ప్రాచీన గాథాలహరి సం. 5

వెనక 3వ సంకలనం పరిచయం చేసేను. ఇది 5వ సంకలనం. ప్రచురణ 1967లో.  వెనకటి వ్యాసంలో పిలకా గణపతిశాస్త్రిగారి భాషాపాటవం, ప్రతిభావంతమైన శైలిగురించి వివరంగానే రాసేను కనక ఈపరిచయం సంక్షిప్తంగా ముగిస్తాను. (వెనకటి పరిచయానికి లింకు ఇక్కఢ)

పిలకా గణపతిశాస్త్రిగారు తమ ముందుమాటలో ప్రస్తావించిన కొన్ని సంగతులు ఇలా ఉన్నాయి. మొదటిది –  ఒక సంఘటననో, సన్నివేశాన్నో, శ్లోకాన్నో తీసుకుని, వేర్వేరు రీతులలో కథానికలుగా వ్రాసేరు. రెండోది, తాము ప్రచురించ దలచిన మూడు Continue reading “పిలకా గణపతిశాస్త్రిగారి ప్రాచీన గాథాలహరి సం. 5”