గోరాశాస్త్రిగారి పారిజాతం కధ

చందమామ అంటే కుటుంబరావుగారిలాగే, గోరాశాస్త్రిగారంటే తెలుగు స్వతంత్ర.
తెలుగుస్వతంత్ర అంటే మాకాలపు రచయితలకీ పాఠకులకీ కూడా కల్పవృక్షం. Continue reading “గోరాశాస్త్రిగారి పారిజాతం కధ”

ప్రకటనలు

ఈ సంస్కృతి కృత్రిమం.

సాధారణంగా మనం సంస్కృతి అన్నపదం ఒకజాతికో, ఒకదేశానికో చెందిన తినే తిండి, కట్టే బట్టా, తలదాచుకోడానికో ఇల్లూ, ఆచారాలు, పద్ధతులు, నీతినియమాలు వంటి Continue reading “ఈ సంస్కృతి కృత్రిమం.”

శ్రీమదాంధ్ర బోజచరిత్రము.

గ్రంథకర్త చిలకపాటి వేంకట రామానుజశర్మగారు. 1911.

చిలకపాటి వేంకటరామానుజశర్మగారు  తెలుగులో రచించిన ఈ గ్రంధానికి ప్రసిద్ధ సంస్కత గ్రంథం భోజరాజు చరిత్ర మూలం. Continue reading “శ్రీమదాంధ్ర బోజచరిత్రము.”

మీకు వివక్ష కనిపిస్తోందా?

ఏ విషయమైనా చక్కగా తెలుసుకోవాలంటే మన పరిశీలనాదృష్టి సమగ్రం సమతుల్యం కావాలి. రెండు కథలు చెప్తాను. Continue reading “మీకు వివక్ష కనిపిస్తోందా?”