వంటింటి సంబరాలు – శనగపిండిలడ్ఢూ, తేలిగ్గా

పండుగలొస్తున్నాయి. తేలిగ్గా అయిపోయే శనగపిండి లడ్డూ విధానం చెప్తాను. Continue reading “వంటింటి సంబరాలు – శనగపిండిలడ్ఢూ, తేలిగ్గా”

ప్రకటనలు

మనోవల్మీకం

ప్రతి హృదయం ఒక పుట్ట

తలుపులు మూసుకున్న గది, Continue reading “మనోవల్మీకం”

తెలుగు తూలిక 11వ పుట్టినరోజు

11 ఏళ్ళక్రితం ఈరోజున తెలుగుతూలిక ఉదయించింది.

11 ఏళ్లలోనూ 756 పోస్టులు ప్రచురించబడినాయి. Continue reading “తెలుగు తూలిక 11వ పుట్టినరోజు”

కుతూహలం ఒక వింతైన వికారం

అరిషడ్వర్గాలతరవాత అంత బలమైనది కుతూహలము అనబడు మనోవికారము.

సాహిత్యంలో సకల కథలకూ నాంది కుతూహలం. Continue reading “కుతూహలం ఒక వింతైన వికారం”

పొడుపు కథలు

గోడమీద బొమ్మ,

గొలుసులబొమ్మ,

వచ్చేపోయేవారికి వడ్డించుబొమ్మ – తేలు Continue reading “పొడుపు కథలు”