ఊసుపోక – అనువాదప్రస్థానమను అనుభవాలూ, అభిప్రాయాలూ

(ఎన్నెమ్మకతలు 112)

నేను అనువాదాలు చేయడం మొదలుపెట్టి పన్నెండేళ్ళకి పైనే అయింది. ఈ పన్నెండేళ్ళలోనూ ఈ విషయంలో చాలామాటలే విన్నాను. ఉదాహరణకి, అందులో కొన్ని –

ప్రకటనలు