నొప్పి

నొప్పి సాపేక్షం అవునో కాదో

1 నించి 10 వరకూ ఏఅంకెతో పోలుస్తావంటే ఏమిటి చెప్పడం Continue reading “నొప్పి”

ప్రకటనలు

కలలూ అలలూ

అదొక కలకలం.

పుట్టినప్పట్నుంచీ గిట్టేవరకూ ఒక ప్రయాణమైతే Continue reading “కలలూ అలలూ”

నారాత మారిపోయింది

 

సాంకేతికం వచ్చి నారాత మార్చేసింది.

అంతకుమునుపు కథ ఆసాంతం ఆలోచించుకున్న తరవాత కానీ
కాయితమ్మీద కలం పెట్టలేదు.
ఒక్కొక్క అక్షరం పట్టి చూసుకుంటూ రాసేనే కానీ 
మీటమీద మీట, మీటలు నొక్కి అయిపోయిందనిపించుకోలేదు. 
ఒత్తులూ, దీర్ఘాలూ, కొమ్ములూ, వట్రుసుడులూ 
శ్రద్ధగా చూసుకుంటూ రాసేను.

 

ఎప్పుడో తప్ప తప్పులు లేకుండానే రాసేను. 
తుడుపులూ, కొ్ట్టివేతలూ లేకుండానే సాగింది నారచన.

ఇప్పుడు తొచింది తోచినట్టు, రప్పపాటు జాప్యం చేయకుండా
కీలమీద కీలు కొట్టి పూర్తి చేసేస్తున్నాను. 
ఒకే sittingలో పూర్తి కావడం లేదిప్పుడు.

మొదలూ, తుదీ, ఆదీ ఆంతమూ రాసేసి, మద్యలో పేరాలూ ఇరికిస్తూ 
ఎప్పుడు ఏది తోస్తే అది నీలితెరమీదికి హడావుడిగా ఎక్కించేస్తున్నాను. ఆమీదట వాక్యాలు, పేరాలూ ముందుకీ వెనక్కీ జరుపుతూ 
అయిందనిపించేస్తున్నాను.

దృష్టిదోషంచేత, చేతివేళ్లతొందరపాటువల్ల కీబోర్డుదోషంమూలాన, లేదా కీబోర్డు లేఅవుటు అర్థంకాక… ఎన్నో కారణాలు

అచ్చుతప్పులూ హల్లుతప్పులూ నానాతిప్పలూ అలవాటయిపోయేయి.

నాఆలోచనలు తెలుసుకోవాలనుకున్నవారు అర్థం చేసుకుంటారు

తమతెలివి ప్రదర్శించాలనుకున్నవారు నేనేలా రాసినా పట్టించుకోరు అని

గ్రహించేక, కొంత నిర్లక్ష్యం కూడా అలవాటయింది.

సాంకేతికం వచ్చేక

కాయితంమీద కలం పెట్టి రాస్తున్నప్పుడు శ్రద్ధ.

కీబోర్డుమీద రాత భుజబల ప్రదర్శన.

ఇట్లు
భవదీయ
నిడదవోలు మాలతి వ్రాలు

000
(ఏప్రిల్ 17, 2019)

అక్షరస్థితి

  1. చుక్కలు గీతలై, అక్షరాలై
    పదాలై వాక్యాలై
    పేరాగ్రాఫులై, పేజీలై
    ఏరులై పరుగులు పెడుతున్నాయి..

మంది మీరినఇంట మజ్జిగలా
భావాలు నీరు నీరయి
పలుచన పలుచనై పారుతూపోతున్నాయి.
నల్దిక్కులా గాలివాటుగా కొట్టుకుపోతున్నాయి.

నేనేమి చెప్పబోయేనో నాకే తెలీదు.

౦౦౦
(ఏప్రిల్ 10, 2019)

1.స్థితప్రజ్ఞుడు

రాసినది పోస్టు చేయకుండా నిగ్రహించుకోగలవాడు

పోస్టు చూసీచూడకమున్నే వ్యాఖ్య రాయాలన్న కుతి తట్టుకోగలవాడు

వ్యాఖ్యలు చూచి చలించనివాడు

ఖాతా deactivate చేసి తిరిగి చూడనివాడు

మరియు ఖరాఖండీగా మూసివేయగలవాడు

పొసగనిచోట ఉబికివచ్చు ఆంగ్లపదాలను ఆచిపట్టి ఆపగలవాడు

ఆ స్థితప్రజ్ఞులకు ఇవే నా జేజేలు.  

000

(ఏప్రిల్ 10. 2019)