ఇది నా అరణ్యం

పూర్వం  మునులు అరణ్యాలకు వెళ్లిపోయేవారు

నిత్యజీవితంలోని ఝంఝాటాలు తెంచుకు Continue reading “ఇది నా అరణ్యం”

ప్రకటనలు

నగరంలో కోలాహలం

నగరవీధులు పరిశుభ్రం చేసి కళ్లాపు చల్లి

రంగవల్లులు తీరిచి దిద్దుతున్నారు. Continue reading “నగరంలో కోలాహలం”

ఈనాటి లోకంలో ఇమడలేని నేను

ఈనాటి లోకంలో నాకు చోటు లేదు.

లోకం గుండ్రం
నేను చదరం.
నాకు కోణాలున్నాయి
లోకానికి లేవు!! 😁

నామటుకు నాకు

నడక మిత్రసందర్శనం Continue reading “ఈనాటి లోకంలో ఇమడలేని నేను”

ఆనవాళ్ళు లేవు

గంభీరంగా విస్తరించుకున్న అంభోరాసి

శూన్యంగా ఆకాశం

కాకలు తీరీన ఏ చిత్రకారుడో తీరిచి దిద్దిన క్షితిజరేఖ

పాదాలక్రింద జారిపోతున్న ఇసుకరేణువులు

ఒడ్డున నిర్దుష్టంగా రూపు కట్టనినీడలు

అశ్రాంతంగా ఒకొక అలా మోసుకొస్తున్న మరో కల

ఈ తీరం వదలడానికి మనసొప్పదు

రేపటిదాకా ఆగడానికి నాహస్తం ఒప్పదు.

Left  No Imprints

The ocean shines like royal fanfare

The sky sports boundless void

The horizon like a straight line drawn by an exquisite artist

Nondescript shadows on the shore

Sand slips quietly under my feet

Each wave bursting forth a new dream

My heart will not let me leave the shore

My hand will not let me defer the thought to the next day.

(July 25, 2017)