“నేను ఉన్నాను” హృదయాన్ని తాకే కవితా, కవయిత్రి కథా.

Mary Elizabeth Frye (1905-2004) రచించిన ఈకవిత అనేకవిధాల ప్రత్యేకమైనదీ, విశిష్టత సంతరించుకున్నదీను. Continue reading ““నేను ఉన్నాను” హృదయాన్ని తాకే కవితా, కవయిత్రి కథా.”

పోయిరావమ్మా తిరిగిరాని చోటికి!

రేపు ఆదివారం Mother Teresa ని Rome లో  దైవాంశసంభూతురాలిగా  (Canonizing) గుర్తిస్తారు.

Mother Teresa, Princess Diana కూడా వారం రోజులు తేడాలో (ఆగస్ట్ 31, సెప్టెంబరు 5) మరణించేరు. సెప్టెంబరు 6వ తేదీ డయానా దేహాన్ని పాతిపెట్టేరు. యువరాణి వార్తలమధ్య ఆ పుణ్యాత్మురాలి మరణం రెండోస్థానం పొందింది.  Continue reading “పోయిరావమ్మా తిరిగిరాని చోటికి!”