సరదాగానే

సరదాగానే

సరదాగా తమాషాకి, సావాసగాళ్ళతో

ఫొటోలు పంచుకుందమంటూ మొదలయింది. Continue reading “సరదాగానే”

ప్రకటనలు

ఓ చలికాలపు ఉదయం

బావున్నావా! బావున్నావా!

ఓ చల్లని చలికాలపు చిరుచీకట్లమధ్య

దట్టంగా పరుచుకున్న పొగమంచు

అల్లంతదూరాన కొండశిఖరాల వెండిపాగాలలా చుట్టుకున్నవేళ

తలపైన పాగాతో, బుజాన కండువాతో

పొన్నుకర్ర ఊపుకుంటూ,

“బాగున్నావా? బాగున్నావా?”

సన్నగా పాడుకుంటూ

నన్ను దాటుకుపోయేడు ఓ మీసాలాసామి.

 

గొల్లరాములు చిన్నది

పాలముంత ఒడిసిపుచ్చుకు ఒయ్యారాలు పోతూ

కడియాలకాళ్ళతో చిందులు తొక్కుతూ కిలకిల నవ్వుతో

కూనిరాగాలు తీస్తో  నన్ను దాటుకుపోయింది.

 

“బావున్నావా పిల్లా? బావున్నావా పిల్లా?”

రాగాలు తీస్తూ గొల్లరాములు చిన్నదానివెంట

అడుగులో అడుగులేస్తూ నడిచేను

ఆ చల్లని చలిపొద్దున

 

“బావున్నావా, బావున్నావా”

తనలో తాను పాడుకుంటూ

ఓరకంట నన్ను చూసి, తల తాటించి

కన్నుగీటి కదిలిపోయేడు  ఓ మీసాలాసామి

తలపాగా సర్దుకుంటూ, పొన్నుకర్ర ఊపుకుంటూ

ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ.

000

(On a misty moisty morning అన్న పిల్లలపాట స్ఫూర్తి. ఆ పాటకీ ఈ కవితకీ భావసామ్యం లేదు)

(ఏప్రిల్ 2, 2018)

ఈనాటి లోకంలో ఇమడలేని నేను

ఈనాటి లోకంలో నాకు చోటు లేదు.

లోకం గుండ్రం
నేను చదరం.
నాకు కోణాలున్నాయి
లోకానికి లేవు!! 😁

నామటుకు నాకు

నడక మిత్రసందర్శనం Continue reading “ఈనాటి లోకంలో ఇమడలేని నేను”