బతుకు విభవం (కవితలు)

బతుకువిభవం

కొన్ని దశాబ్దాలు గడిచేక

జీవనసూత్రాలు మారిపోతాయి. Continue reading “బతుకు విభవం (కవితలు)”

జగన్నాటకం – ఛిన్నాభిన్నం

భిన్నాభిప్రాయాలు ప్రోత్సహించాలని

ఏకాగ్రీవంగా నిర్ణయం చేసేసేరు మ.ఘ.వ. మేధావులు. Continue reading “జగన్నాటకం – ఛిన్నాభిన్నం”