మార్పు 2వ కూర్పు

2014లో ప్రచురించిన మార్పు నవల, 358 పేజీలనుండి 223 పేజీలకి కుదించి, అసందర్భం అనుకున్న అనేక సంఘటనలూ, సన్నివేశాలూ తొలగించి, అప్డేట్ అయిన అభిప్రాయాలు కొన్ని మరింత స్పష్టం చేస్తూ ఈ రెండవకూర్పు సంస్కరించేను.

మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు.
మార్పు రెండవకూర్పు, 2022

నిడదవోలు మాలతి

జనవరి 1, 2022