పాతంజలయోగశాస్త్రము ఓ.వై,శ్రీ. దొరసామయ్యగారి ఆంధ్రీకరణ

ఇంతకాలానికి, పతంజలి యోగసూత్రములకు నాకు సర్వవిధాలా నచ్చిన ఆంద్రీకరణం దొరికింది.  ఇదే రెండేళ్ళక్రితం దొరికిఉంటే, నేను Continue reading “పాతంజలయోగశాస్త్రము ఓ.వై,శ్రీ. దొరసామయ్యగారి ఆంధ్రీకరణ”

ప్రకటనలు

తెవికీలో పతంజలి మహర్షి

యోగసూత్రాలు రచించిన పతంజలి మహర్షి గురించి తెవికీలో విపులంగా ఉంది. లింకు

అదే పేజీలో నేను తెనిగించిన యోగసూత్రాలను Continue reading “తెవికీలో పతంజలి మహర్షి”

పతంజలి యోగసూత్రములు – ఉపసంహారము

సంగ్రహంగా ఈ యోగసూత్రాలలో నాకు అర్థమయినది ఇది. సమాధి పొందడానికి ముందు సాధకునికి సమాధి అంటే ఏమిటి, దానిని సాధించడానికి ఏమి చెయ్యాలి అన్నవిషయాలలో స్పష్టమైన అవగాహన కావాలి. Continue reading “పతంజలి యోగసూత్రములు – ఉపసంహారము”

పతంజలి యోగసూత్రములు – 4 కైవల్య పాదము

  1. జన్మౌషధిమంత్రతపఃసమాధిజాః సిద్ధయః

(జన్మ ఔషధి మంత్ర తపః సమాదిజాః సిద్ధయః) Continue reading “పతంజలి యోగసూత్రములు – 4 కైవల్య పాదము”

పతంజలి యోగసూత్రములు – III. విభూతి పాదము

  1. దేశబంధశ్చిత్తస్య ధారణా

(దేశ బంధః చిత్తస్య ధారణా) Continue reading “పతంజలి యోగసూత్రములు – III. విభూతి పాదము”

పతంజలి యోగసూత్రములు – II. సాధన పాదము

Do not copy, translate or disseminate this matter in any manner. That is copyright violation.

హెచ్చరిక: ఇది యోగసూత్రములకు భాష్యము కాదు. వివరణలూ, విశ్లేషణలూ లేవు.

  1. తపస్స్వాధ్యాయేశ్వరప్రణిధానాని క్రియాయోగః

(తపః స్వాధ్యాయ ఈశ్వర ప్రణిధానాని క్రియాయోగః) Continue reading “పతంజలి యోగసూత్రములు – II. సాధన పాదము”

పతంజలి యోగసూత్రములు I సమాధి పాదము

 

Do not copy, translate or disseminate this matter in any manner. That is copyright violation.

హెచ్చరిక: ఇది యోగసూత్రములకు భాష్యము కాదు. వివరణలూ, విశ్లేషణలూ లేవు.

———————–

యోగసూత్రములు సంస్కృతంలో అనల్ప అర్థం కలిగిన చిన్న వాక్యాలు. ఆ పొందిక చెప్పలేనంత అర్థవంతంగా అనిపించడంచేత వాటికి అర్థాలు తెలుస్తే బాగుండు అనుకున్నాను. Continue reading “పతంజలి యోగసూత్రములు I సమాధి పాదము”