ఒరులేయవి యొనరించిన

మనిషి ఏడుస్తూ వస్తాడు, పోయి ఏడిపిస్తాడు. ఆరెండు ఏడుపులమధ్యా ఉన్నంతకాలం ఏడుపులూ, నవ్వులూ అనుభవిస్తాడు. Continue reading “ఒరులేయవి యొనరించిన”

మనకి స్వాతంత్ర్యం ఎందుకు?

స్వాతంత్ర్యం వచ్చేక సాధించినదేమిటి?

అసలు మనకి స్వాతంత్ర్యం ఎందుకు? Continue reading “మనకి స్వాతంత్ర్యం ఎందుకు?”

దస్తూరీతిలకం

నుదుట కస్తూరీతిలకం తీర్చి దిద్దినట్టే, మఠం వేసుక్కూర్చుని ఎడంచేత్తో పలక ఒడిసి పట్టుకుని తల ఓరగా ఒంచి దస్తూరి తీరిచి దిద్దుకోడం చిన్నప్పుడు మన పిల్లలకి చేసిన Continue reading “దస్తూరీతిలకం”

మరేఁనండీ మీరండి మరి, చెప్తాను అండీ

(మనలో మనమాట 2019)

మూడేళ్ళక్రితం మనలో మనమాట అన్న శీర్షకతో వరసగా కొన్ని పోచికోలు కబుర్లు Continue reading “మరేఁనండీ మీరండి మరి, చెప్తాను అండీ”