కుతూహలం ఒక వింతైన వికారం

అరిషడ్వర్గాలతరవాత అంత బలమైనది కుతూహలము అనబడు మనోవికారము.

సాహిత్యంలో సకల కథలకూ నాంది కుతూహలం. Continue reading “కుతూహలం ఒక వింతైన వికారం”

ప్రకటనలు

ఏమీ చేయాలని లేదివాళ

ఏమీ చెయ్యాలని లేదివాళ

అనుకున్న రోజునే ఎన్నో కర్మములు ఎదుట నిలచి Continue reading “ఏమీ చేయాలని లేదివాళ”

అలవాటయిపోయింది!!

సంప్రదాయాలూ, పట్టుదలలూ, ఇష్టాయిష్టాలకంటె మనకి అలవాటయిపోయినవే ఎక్కువ. లేస్తూనే కాఫీ అలవాటు, Continue reading “అలవాటయిపోయింది!!”

వంటింటి సంబరాలు 4 – అలసందలతో

వంకాయ, అలసందలు (బొబ్బర్లు, black-eyed peas) కూర Continue reading “వంటింటి సంబరాలు 4 – అలసందలతో”

“ఆరోజుల”నించి మళ్ళీ రావలసినవి …

ఔనౌను. ఆరోజులు రావు.

కార్లు లేని రోజులు రావు.

కంప్యూటర్లు లేని రోజులు రావు.

రంగుల టీవీ లేని రోజులు కూడా మళ్ళీ రావు. Continue reading ““ఆరోజుల”నించి మళ్ళీ రావలసినవి …”

కాకిబంగారం, ముచ్చికిరీటాలు

ఇచట నకీలీసరుకులు అమ్మబడును అని బోర్డు ఎక్కడా ఉండకపోవచ్చు కానీ సుమారు అదే అర్థం వచ్చే Continue reading “కాకిబంగారం, ముచ్చికిరీటాలు”