ఏ మతము సమ్మతము?

ప్రపంచంలో మాటాడుకోడానికి నిత్యనూతనమైన విషయాలు రెండే – మతమూ, రాజకీయాలూ. Continue reading “ఏ మతము సమ్మతము?”

ప్రకటనలు

కారుతాళం దొరికింది.

ఇంతకుముందు ఇంటితాళాలగురించి రాసేను. ఇది కారుతాళం గురించి. తాళం అని ఏకవచనం Continue reading “కారుతాళం దొరికింది.”

తెలివితక్కువతనం నీజన్మహక్కు

సకల చరాచరప్రపంచములో అత్యంత తెలివితేటలు గలవాడు మానవుడు అని మేధావులు చెప్పివున్నారు. Continue reading “తెలివితక్కువతనం నీజన్మహక్కు”

కుతూహలం ఒక వింతైన వికారం

అరిషడ్వర్గాలతరవాత అంత బలమైనది కుతూహలము అనబడు మనోవికారము.

సాహిత్యంలో సకల కథలకూ నాంది కుతూహలం. Continue reading “కుతూహలం ఒక వింతైన వికారం”

అలవాటయిపోయింది!!

సంప్రదాయాలూ, పట్టుదలలూ, ఇష్టాయిష్టాలకంటె మనకి అలవాటయిపోయినవే ఎక్కువ. లేస్తూనే కాఫీ అలవాటు, Continue reading “అలవాటయిపోయింది!!”

వంటింటి సంబరాలు 4 – అలసందలతో

వంకాయ, అలసందలు (బొబ్బర్లు, black-eyed peas) కూర Continue reading “వంటింటి సంబరాలు 4 – అలసందలతో”