జాలజ్ఞాన తత్వములు

1, ఆవాకిలి నాది కాదు
ఆ మాలిని నేను కాను
ఆ సుమశోభలు నారచనాచమత్కృతి కాదు. Continue reading “జాలజ్ఞాన తత్వములు”

మన ముఖవిశేషాలు

నామొహంలాగే లేదా నీమొహంలాగే ఉందన్న నుడికారం వినే ఉంటారు మీరు. ముఖవిశేషం అన్న పదం కూడా వినే ఉంటారు. మామూలుగా మనకి ఒకే ముఖం అనుకుంటాం కానీ Continue reading “మన ముఖవిశేషాలు”

ఏ మతము సమ్మతము?

ప్రపంచంలో మాటాడుకోడానికి నిత్యనూతనమైన విషయాలు రెండే – మతమూ, రాజకీయాలూ. Continue reading “ఏ మతము సమ్మతము?”

కారుతాళం దొరికింది.

ఇంతకుముందు ఇంటితాళాలగురించి రాసేను. ఇది కారుతాళం గురించి. తాళం అని ఏకవచనం Continue reading “కారుతాళం దొరికింది.”

తెలివితక్కువతనం నీజన్మహక్కు

సకల చరాచరప్రపంచములో అత్యంత తెలివితేటలు గలవాడు మానవుడు అని మేధావులు చెప్పివున్నారు. Continue reading “తెలివితక్కువతనం నీజన్మహక్కు”

కుతూహలం ఒక వింతైన వికారం

అరిషడ్వర్గాలతరవాత అంత బలమైనది కుతూహలము అనబడు మనోవికారము.

సాహిత్యంలో సకల కథలకూ నాంది కుతూహలం. Continue reading “కుతూహలం ఒక వింతైన వికారం”