కాకిబంగారం, ముచ్చికిరీటాలు

ఇచట నకీలీసరుకులు అమ్మబడును అని బోర్డు ఎక్కడా ఉండకపోవచ్చు కానీ సుమారు అదే అర్థం వచ్చే Continue reading “కాకిబంగారం, ముచ్చికిరీటాలు”

ప్రకటనలు

తప్పిపోయేను

మామూలుగా సంచారానికి ఉదయం 8, 9 గం. వేళ బయల్దేర్తాను. ఈరోజు మాత్రం చీకట్లు విచ్చుకుంటుండగా Continue reading “తప్పిపోయేను”

ఇంటిపేరు వంశచిహ్నం

ఇంటిపేర్లగురించి విస్తృతంగా పరిశోధనలు జరిగేయి. జరుగుతున్నాయి. ఇది ఆపరిశోధనలగురించి కాదు. నిత్యజీవితంలో నాకు తోచిన నాలుగు మాటలు రాస్తున్నానంతే.  Continue reading “ఇంటిపేరు వంశచిహ్నం”

నాస్నేహాలు నిలవని కారణం

గుమ్మానికి అటో కాలూ ఇటో కాలూ నాస్నేహాలు. అదేం స్నేహం అలా ఉండకూడదు. అవును, నాకు తెలుసు. కానీ నేను ప్లాను వేసుకు చేసేది కాదిది. Continue reading “నాస్నేహాలు నిలవని కారణం”

నా సంగీతప్రస్థానంలో మరో మెట్టు

ఇది నాసంగీతప్రస్థానం పోస్టుకి కొనసాగింపు అనుకోవచ్చు.

జేసుదాస్ గానం అంటే నాకు ఇష్టం ఉందీ, లేదూ పద్ధతిలో సాగుతోంది. 80లలో మొదలు పెట్టేను. Continue reading “నా సంగీతప్రస్థానంలో మరో మెట్టు”

సమతుల్యం

నేను అమెరికారాజకీయాలమీద 3,4 పోస్టులు రాసినా, ఫేస్బుక్కులో వ్యాఖ్యలు రాసినా మనిషిగానే స్పందిస్తున్నాను. రాజకీయసిద్ధాంతపరంగా Continue reading “సమతుల్యం”

నేను ఉన్నాను, నాకు గలదొక బుర్ర!!

సంఘంలో పదిమందిచేత ఔననిపించుకోడానికి, నలుగురిమధ్యా తిరగాలి. నలుగురితో మంచిగా నడుచుకోవాలి. నలుగురిని కలుసుకు మాటాడాలి. Continue reading “నేను ఉన్నాను, నాకు గలదొక బుర్ర!!”