ముద్దుపేర్లు

(మనలో మనమాట)

చిట్టీ, చిన్నా, చంటీ, బుచ్చీ, అమ్మలూ, బొమ్మలూ, బంగారం, సింగారం, నానీ, బుజ్జీ, బజ్జీలాటివి అచ్చ తెలుగుపేర్లు. ఇంకా పిల్లల గుణగణాలను బట్టి “ముద్దుపేర్లు” ‌చదవడం కొనసాగించండి

ఇచట మంచివాళ్లు దొరుకుదురు.

(మనలో మనమాట)

లోకంలో మంచివాళ్లంతా నాకోసమే పుట్టేరని నాసిద్ధాంతం. “ఇచట మంచివాళ్లు దొరుకుదురు.” ‌చదవడం కొనసాగించండి

హైస్కూలుచదువూ, ఆతరవాతా

(మనలో మనమాట)

హైస్కూలుచదువు

మానాన్నగారు ఉద్యోగంపేరున చాలా ఊళ్ళు తిరిగేరు అని చెప్పేను కదా. నేను హైస్కూలు ఆఖరి సంవత్సరం వచ్చేసరికి మేం గుంటూరుదగ్గర ఒక “హైస్కూలుచదువూ, ఆతరవాతా” ‌చదవడం కొనసాగించండి

ఆత్మవిశ్వాసం ఎలా వస్తుందంటే

(మనలో మనమాట)

ఆత్మవిశ్వాసం అంటే నాలో నాకు నమ్మకం కలిగించిన సన్నివేశాలు మూడో నాలుగో ఉన్నాయి నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నవి. “ఆత్మవిశ్వాసం ఎలా వస్తుందంటే” ‌చదవడం కొనసాగించండి