హైస్కూలుచదువూ, ఆతరవాతా

(మనలో మనమాట)

హైస్కూలుచదువు

మానాన్నగారు ఉద్యోగంపేరున చాలా ఊళ్ళు తిరిగేరు అని చెప్పేను కదా. నేను హైస్కూలు ఆఖరి సంవత్సరం వచ్చేసరికి మేం గుంటూరుదగ్గర ఒక Continue reading “హైస్కూలుచదువూ, ఆతరవాతా”

ఆత్మవిశ్వాసం ఎలా వస్తుందంటే

(మనలో మనమాట)

ఆత్మవిశ్వాసం అంటే నాలో నాకు నమ్మకం కలిగించిన సన్నివేశాలు మూడో నాలుగో ఉన్నాయి నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నవి. Continue reading “ఆత్మవిశ్వాసం ఎలా వస్తుందంటే”

మన ముఖవిశేషాలు

నామొహంలాగే లేదా నీమొహంలాగే ఉందన్న నుడికారం వినే ఉంటారు మీరు. ముఖవిశేషం అన్న పదం కూడా వినే ఉంటారు. మామూలుగా మనకి ఒకే ముఖం అనుకుంటాం కానీ Continue reading “మన ముఖవిశేషాలు”