ఏమీ చేయాలని లేదివాళ

ఏమీ చెయ్యాలని లేదివాళ

అనుకున్న రోజునే ఎన్నో కర్మములు ఎదుట నిలచి Continue reading “ఏమీ చేయాలని లేదివాళ”

ప్రకటనలు

అలవాటయిపోయింది!!

సంప్రదాయాలూ, పట్టుదలలూ, ఇష్టాయిష్టాలకంటె మనకి అలవాటయిపోయినవే ఎక్కువ. లేస్తూనే కాఫీ అలవాటు, Continue reading “అలవాటయిపోయింది!!”

వంటింటి సంబరాలు 4 – అలసందలతో

వంకాయ, అలసందలు (బొబ్బర్లు, black-eyed peas) కూర Continue reading “వంటింటి సంబరాలు 4 – అలసందలతో”

“ఆరోజుల”నించి మళ్ళీ రావలసినవి …

ఔనౌను. ఆరోజులు రావు.

కార్లు లేని రోజులు రావు.

కంప్యూటర్లు లేని రోజులు రావు.

రంగుల టీవీ లేని రోజులు కూడా మళ్ళీ రావు. Continue reading ““ఆరోజుల”నించి మళ్ళీ రావలసినవి …”

కాకిబంగారం, ముచ్చికిరీటాలు

ఇచట నకీలీసరుకులు అమ్మబడును అని బోర్డు ఎక్కడా ఉండకపోవచ్చు కానీ సుమారు అదే అర్థం వచ్చే Continue reading “కాకిబంగారం, ముచ్చికిరీటాలు”

ఇంటిపేరు వంశచిహ్నం

ఇంటిపేర్లగురించి విస్తృతంగా పరిశోధనలు జరిగేయి. జరుగుతున్నాయి. ఇది ఆపరిశోధనలగురించి కాదు. నిత్యజీవితంలో నాకు తోచిన నాలుగు మాటలు రాస్తున్నానంతే.  Continue reading “ఇంటిపేరు వంశచిహ్నం”