దృష్టి మార్చుకుంటే దృశ్యం మారుతుంది

(మార్పు 57 )

కిటికీలోంచి ఎండ మొహంమీద పడి, ఉలికిపడి లేచేను. కిందకొచ్చేసరికి, పెద్దక్కయ్య, లీల  వంటింట్లో ఉన్నారు. కాఫీ వాసనలు ఘుమఘుమ ఇల్లంతా కమ్ముకున్నాయి.

“రా. బాగా నిద్ర పట్టిందా?” అంది పెద్దక్కయ్య నన్ను చూసి. “దృష్టి మార్చుకుంటే దృశ్యం మారుతుంది” ‌చదవడం కొనసాగించండి

ఇండియనులం!

(మార్పు 56)

భోజనాలయింతరవాత, “పెద్దక్కయ్యని చూసి చాలారోజులయిందని, ఓమారు వెళ్దామా?” అన్నాను వాళ్ళిద్దరితో.

లీలా, అరవిందా కూడా హుషారుగా పదండంటూ లేచేరు. “ఇండియనులం!” ‌చదవడం కొనసాగించండి

దివంగతము – 2

(మార్పు 55)

“చిన్న ఇంటర్వ్యూలు. అసలు పుస్తకం పేరే “రచయిత్రులతో కలిసి తాగుతూ ..” అని కదా. అంచేత రకరకాల  పానీయాలు సేవిస్తూ, మాటాడుకున్న మాటలు అవి. రచయిత్రులేమో స్వర్గస్థులు. అంచేత ఇదొక ఊహాగానం కదా.” “దివంగతము – 2” ‌చదవడం కొనసాగించండి

దివంగతము

(మార్పు 54 దివంగతము)

వృద్ధిలోకి రావలసిన యువనటుడు, వృద్ధిలోకి వస్తున్ననటుడు, విజయవంతమైన సీరీస్‌లో స్థిరమైన పాత్ర పోషిస్తున్న నటుడు, సాటినటులచేత శభాషనిపించుకున్నవాడు, ఏ దురభ్యాసాలు లేనివాడు – చిన్న తుపాకితో ప్రాణం తీసుకున్నాడు.

“దివంగతము” ‌చదవడం కొనసాగించండి

కారణజన్ముడు

(మార్పు – 53)

ఓ చేత్తో సోడా, పుచ్చుకుని,  రెండోచేత్తో సెల్లు పుచ్చుకు స్నేహితురాలితో మాటాడుతూ నెమ్మదిగా నడుస్తున్నాడు ఓ అబ్బాయి. “కారణజన్ముడు” ‌చదవడం కొనసాగించండి