దృష్టి మార్చుకుంటే దృశ్యం మారుతుంది

(మార్పు 57 )

కిటికీలోంచి ఎండ మొహంమీద పడి, ఉలికిపడి లేచేను. కిందకొచ్చేసరికి, పెద్దక్కయ్య, లీల  వంటింట్లో ఉన్నారు. కాఫీ వాసనలు ఘుమఘుమ ఇల్లంతా కమ్ముకున్నాయి.

“రా. బాగా నిద్ర పట్టిందా?” అంది పెద్దక్కయ్య నన్ను చూసి. Continue reading “దృష్టి మార్చుకుంటే దృశ్యం మారుతుంది”

ఇండియనులం!

(మార్పు 56)

భోజనాలయింతరవాత, “పెద్దక్కయ్యని చూసి చాలారోజులయిందని, ఓమారు వెళ్దామా?” అన్నాను వాళ్ళిద్దరితో.

లీలా, అరవిందా కూడా హుషారుగా పదండంటూ లేచేరు. Continue reading “ఇండియనులం!”

దివంగతము – 2

(మార్పు 55)

“చిన్న ఇంటర్వ్యూలు. అసలు పుస్తకం పేరే “రచయిత్రులతో కలిసి తాగుతూ ..” అని కదా. అంచేత రకరకాల  పానీయాలు సేవిస్తూ, మాటాడుకున్న మాటలు అవి. రచయిత్రులేమో స్వర్గస్థులు. అంచేత ఇదొక ఊహాగానం కదా.” Continue reading “దివంగతము – 2”

దివంగతము

(మార్పు 54 దివంగతము)

వృద్ధిలోకి రావలసిన యువనటుడు, వృద్ధిలోకి వస్తున్ననటుడు, విజయవంతమైన సీరీస్‌లో స్థిరమైన పాత్ర పోషిస్తున్న నటుడు, సాటినటులచేత శభాషనిపించుకున్నవాడు, ఏ దురభ్యాసాలు లేనివాడు – చిన్న తుపాకితో ప్రాణం తీసుకున్నాడు.

Continue reading “దివంగతము”

కారణజన్ముడు

(మార్పు – 53)

ఓ చేత్తో సోడా, పుచ్చుకుని,  రెండోచేత్తో సెల్లు పుచ్చుకు స్నేహితురాలితో మాటాడుతూ నెమ్మదిగా నడుస్తున్నాడు ఓ అబ్బాయి. Continue reading “కారణజన్ముడు”