దృష్టి మార్చుకుంటే దృశ్యం మారుతుంది

(మార్పు 57 )

కిటికీలోంచి ఎండ మొహంమీద పడి, ఉలికిపడి లేచేను. కిందకొచ్చేసరికి, పెద్దక్కయ్య, లీల  వంటింట్లో ఉన్నారు. కాఫీ వాసనలు ఘుమఘుమ ఇల్లంతా కమ్ముకున్నాయి.

“రా. బాగా నిద్ర పట్టిందా?” అంది పెద్దక్కయ్య నన్ను చూసి. Continue reading “దృష్టి మార్చుకుంటే దృశ్యం మారుతుంది”

ఇండియనులం!

(మార్పు 56)

భోజనాలయింతరవాత, “పెద్దక్కయ్యని చూసి చాలారోజులయిందని, ఓమారు వెళ్దామా?” అన్నాను వాళ్ళిద్దరితో.

లీలా, అరవిందా కూడా హుషారుగా పదండంటూ లేచేరు. Continue reading “ఇండియనులం!”

దివంగతము – 2

(మార్పు 55)

“చిన్న ఇంటర్వ్యూలు. అసలు పుస్తకం పేరే “రచయిత్రులతో కలిసి తాగుతూ ..” అని కదా. అంచేత రకరకాల  పానీయాలు సేవిస్తూ, మాటాడుకున్న మాటలు అవి. రచయిత్రులేమో స్వర్గస్థులు. అంచేత ఇదొక ఊహాగానం కదా.” Continue reading “దివంగతము – 2”

దివంగతము

(మార్పు 54 దివంగతము)

వృద్ధిలోకి రావలసిన యువనటుడు, వృద్ధిలోకి వస్తున్ననటుడు, విజయవంతమైన సీరీస్‌లో స్థిరమైన పాత్ర పోషిస్తున్న నటుడు, సాటినటులచేత శభాషనిపించుకున్నవాడు, ఏ దురభ్యాసాలు లేనివాడు – చిన్న తుపాకితో ప్రాణం తీసుకున్నాడు.

Continue reading “దివంగతము”

కారణజన్ముడు

(మార్పు – 53)

ఓ చేత్తో సోడా, పుచ్చుకుని,  రెండోచేత్తో సెల్లు పుచ్చుకు స్నేహితురాలితో మాటాడుతూ నెమ్మదిగా నడుస్తున్నాడు ఓ అబ్బాయి. Continue reading “కారణజన్ముడు”

తల్లివేరు

(మార్పు 52 తల్లివేరు)

 

తెలుగునాట తల్లివేరు, అమెరికాలో అంటుమొక్క. తల్లివేరుఛాయలు అంటు కట్టిన కొమ్మ అంతరాంతరాల అణిగిమణిగి ఉన్నా, ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పైకి తేల్తాయి. ఏది తల్లివేరుఛాయ, యేది అంటుమొక్కకి కొత్తగా వచ్చిన మెరుగు అంటే విడదీసి చెప్పలేం.

Continue reading “తల్లివేరు”

ఆ తరం అంతరించింది

(మార్పు 51)

లీల మంచంమీద దొర్లుతోంది పొర్లుదండాలు పెడుతున్నట్టు. ఎటు పడుకున్నా రెండోవేపుకు తిరిగేవరకూ తోచడం లేదు. తలగడాలు సర్దుకుంది. తను ప్రత్యేకం కుట్టుకున్న బుల్లి తలగడ ఎడంచేతికింద పెట్టి, కుడిచేత్తో నొక్కి పట్టింది. కొంత సాంత్వన కలిగినట్టనిపించింది. క్షణకాలం మనసు కుదుటపడింది. క్షణకాలం మాత్రమే. Continue reading “ఆ తరం అంతరించింది”