వంటింటి సంబరాలు – 3 అరిసెలు, సొజ్జప్పాలు

(మనలో మనమాట 35)

అరిసెలు, సొజ్జప్పాలూ సులభసాధ్యమైన వంటకాలు.

మొదట అందరూ ఎంతో ఇష్టపడే, ఎంతో కష్టం అని చెప్పుకునే అరిసెలగురించి  చెప్పుకుందాం. Continue reading “వంటింటి సంబరాలు – 3 అరిసెలు, సొజ్జప్పాలు”

ప్రకటనలు