మామ్మగారి మరణం

1955లో తెలుగు స్వతంత్రలో వచ్చిన నా స్కెచ్ శీలా సుభద్రాదేవిగారు రాస్తున్న వ్యాసంలో చూసేవరకూ నాకు గుర్తే లేదు.

ధన్యవాదాలు సుభద్రాదేవిగారూ, 66 ఏళ్లనాటి స్కెచ్ తవ్వి తీసినందుకు.

కథానిలయంలో ఇక్కడ చూడగలరు.

కథానిలయం నిర్వాహకులకు మనఃపూర్వక ధన్యవాదాలు.

(నవంబరు 15, 2021)

2014కి వీడ్కోలు చెప్పుకొను శుభసమయంలో!

గతకాలము వచ్చు మేలు వచ్చుకాలము కంటే అన్న కవిగారి సందర్భం వేరు కానీ Continue reading “2014కి వీడ్కోలు చెప్పుకొను శుభసమయంలో!”

వెనకటి నేను 10 – లోతు తెలీని ఈత

కలకత్తా ఆంధ్రసంఘం, త్రయోదశవార్షిక సంచిక, 1966 లో ప్రచురించబడింది.

లోతు తెలీని ఈత

Continue reading “వెనకటి నేను 10 – లోతు తెలీని ఈత”

వెనకటి నేను 9 – ఛాయా (వి)చిత్రాలు

ఛాయా (వి)చిత్రాలు
శారదా పత్రిక 15-8-1971లో ప్రచురించబడింది.

సినిమాలమోజుతో సరిసమానంగా ఫొటోలమోజులు పెరిగిపోతుంటే Continue reading “వెనకటి నేను 9 – ఛాయా (వి)చిత్రాలు”

వెనకటి నేను 8 – శ్రోతలు కోరని పాటలు

శోతలు కోరని పాటలు – మీరు కోరని పాటలే (లేదా పాట్లే). ఇంక చెప్పడానికేం ఉంది :p

శారదా పత్రిక (అనంతపురం)లో ప్రచురింపబడింది, సెప్టెంబరు 1971లో.