2014కి వీడ్కోలు చెప్పుకొను శుభసమయంలో!

గతకాలము వచ్చు మేలు వచ్చుకాలము కంటే అన్న కవిగారి సందర్భం వేరు కానీ Continue reading “2014కి వీడ్కోలు చెప్పుకొను శుభసమయంలో!”

వెనకటి నేను 10 – లోతు తెలీని ఈత

కలకత్తా ఆంధ్రసంఘం, త్రయోదశవార్షిక సంచిక, 1966 లో ప్రచురించబడింది.

లోతు తెలీని ఈత

Continue reading “వెనకటి నేను 10 – లోతు తెలీని ఈత”

వెనకటి నేను 9 – ఛాయా (వి)చిత్రాలు

ఛాయా (వి)చిత్రాలు
శారదా పత్రిక 15-8-1971లో ప్రచురించబడింది.

సినిమాలమోజుతో సరిసమానంగా ఫొటోలమోజులు పెరిగిపోతుంటే Continue reading “వెనకటి నేను 9 – ఛాయా (వి)చిత్రాలు”

వెనకటి నేను 8 – శ్రోతలు కోరని పాటలు

శోతలు కోరని పాటలు – మీరు కోరని పాటలే (లేదా పాట్లే). ఇంక చెప్పడానికేం ఉంది :p

శారదా పత్రిక (అనంతపురం)లో ప్రచురింపబడింది, సెప్టెంబరు 1971లో.

వెనకటి నేను 7 – పాము

అముద్రితం నాకు గుర్తున్నంతవరకూ! రచనాకాలం 1966-69 మధ్య సుమారుగా.

పగటివేషాలు(నాటిక) ప్రచురించిన ఉత్సాహంలో రాసి ఉండొచ్చు.

Continue reading “వెనకటి నేను 7 – పాము”