మనలో మనమాట 2 – ఔతె నివ్ కుసింత ఎక్కవ సమానంవంటవేటి?

మాటకి మాట అచ్చంగా అవే మాటలు అనలేదు సంద్రాలు. ఏమిటందో తరవాత చెప్తాను. ముందు ఈ ఎక్కువతక్కువలగురించి కొంచెం చెప్పుకుందాం. Continue reading “మనలో మనమాట 2 – ఔతె నివ్ కుసింత ఎక్కవ సమానంవంటవేటి?”

ప్రకటనలు