భండారు అచ్చమాంబ. ధనత్రయోదశికి నా అనువాదం.

ఇంతకుముందు ఈకథ అనువదించేను. ఆ అనువాదం Penscape: An Anthology of Telugu Short Stories సంకలనంలో ప్రచురించబడింది. ఇప్పుడు మళ్లీ చూసుకుని, విస్తృతంగా సంస్కరించి thulika.net ప్రచురించేను.

ఆసక్తి గలవారు ఇక్కడ చూడవచ్చు. లింక్