ఇంతే సంగతులు సంకలనం

 

ఇంతేసంగతులు 

ప్రకటనలు

బలివాడ కాంతారావుగారి దగా పడిన తమ్ముడు సమీక్ష

సంస్కారం గల ఒకడు జపానుమీద బాంబు వేసిన రోజునే వంశధార నదీతీరాన సంస్కారం లేని ఒకమనిషి పదిహేను వందల పల్లీయులని Continue reading “బలివాడ కాంతారావుగారి దగా పడిన తమ్ముడు సమీక్ష”

No Tomorrow కొత్త టీవీ సీరీస్

ఈరోజు అక్టోబరు 4, 2016 రాత్రి CW channelలో  9/8c (అమెరికా)

No Tomorrow premiere.

http://www.cwtv.com/shows/no-tomorrow/sarayu-blue-interview/?play=d5a72b3f-b6bc-45ec-ab7b-936661a5e184

రేపు లేదని తెలిసేక, ఈరోజు హాయిగా అనుభవించు అని ఈ సీరిస్ సందేశం. ఉమర్ ఖయాం తాత్త్వికత కనిపించింది బహుశా ఆ స్థాయిలో కాదేమో అమెరికాలో యువతకోసం కదా. 🙂