ఊసుపోక – ప్రచురణ ప్రహసనంలో ఆఖరి అధ్యాయం

72 ఊసుపోక – ప్రచురణ ప్రహసనంలో ఆఖరి అధ్యాయం(ఎన్నెమ్మ కతలు 72)

ముందొకసారి, పుస్తకాలు అచ్చేసుకోడం, లేదా వేరేవారు ప్రచురించడానికి అంగీకరించేక ఎదురయే ఈతిబాధలగురించి రాసేను. ఆ వరసలోనే పుస్తకాలు కొనడంగురించి కూడా రాసేను.

ఈ మధ్య నాపుస్తకాలు రెండు బజారుకెక్కింతరవాత ఈ కథ ముగిసిందనే అనుకున్నాను. కానీ నాల్రోజులక్రితం సుజాత (మనసులోమాట) నాపుస్తకంలో అక్షరదోషాలగురించి నాబ్లాగులో వ్యాఖ్య పెట్టేక నేను తీవ్రంగా ఆలోచించవలసివచ్చింది.

నిజానికి సుజాతకంటే ముందే సౌమ్య స్వయంగా తెలియజేసింది నాకుఈవిషయం. ఎంచేతో కానీ నాకు అప్పుడు టపా రాయాలన్న ఉత్సాహం అంతగా రాలేదు. సుజాత కూడా చెప్పినతరవాత నేను సదరు విషయంమీద కూడా ఓ టపా కొట్టేస్తే తప్ప ఈ పుస్తకప్రచురణ ప్రహసనం సంపూర్ణం కాదని తెలిసొచ్చింది. Continue reading “ఊసుపోక – ప్రచురణ ప్రహసనంలో ఆఖరి అధ్యాయం”

తూలిక.నెట్ చరిత్రలో ఒక దశాబ్దం

నా వెబ్ సైట్ thulika.net అంతర్జాలంలో అడుగెట్టి దశాబ్దం అయింది ఈరోజుకి.

పదేళ్లు! నాకే ఆశ్చర్యంగా ఉంది. నాజీవితకాలంలో ఏ అంతరాయాలూ లేకుండా ఇంతకాలం నేను నిర్వహించిన ఉజ్జోగం – ఆదాయంలేనిదే అనుకోండి – ఇదొక్కటే.     Continue reading “తూలిక.నెట్ చరిత్రలో ఒక దశాబ్దం”

కథల అత్తయ్యగారు పుస్తకంమీద మరో సమీక్ష

ఈరోజు పొద్దున్నే ఏం తోచక అంతర్జాలంలో చూస్తుంటే  నా కథల అత్తయ్యగారు పుస్తకంమీద మరో సమీక్ష   సి. పి. బ్రౌన్ ఎకాడమీ వారి సైటులో కనిపించింది.

లింకు – ఇక్కడhttp://www.cpbrownacademy.org/bookreviews1/222.htm

(తా.క. ఈ లింకు పనిచేయడం లేదు. వారు మార్చేరో, ఈ సమీక్ష తొలగించేరో నాకు తెలీదు . సం. మాలతి. ఫిబ్రవరి 17, 2020)

ఇంతవరకూ ఇప్పటికి మూడు సమీక్షలొచ్చేయి. ఎవరూ అక్షరదోషాలగురించి ప్రస్తావించలేదు. అంటే కథలమీద దృష్టి పెట్టేవారికి కనీసం కొందరికి ఈ అక్షరదోషాలూ అవీ అంతగా బాధగా అనిపించలేదు అనుకుంటున్నాను. నిజం చెప్పాలంటే నాకది సంతోషంగానే ఉంది. -:))

మాలతి

మార్పు 19

“మంచి ఘుమఘుమ వాసనలు … ఏం చేస్తున్నారేమిటి?”

“మజ్జిగపులుసు. తింటావా?”

“ఏంటో మీరు! ఇంతకాలంగా మీయింటిచుట్టూ తిరుగుతున్నా కదా “రా, భోంచేద్దువుగానీ“ అని ఒక్కసారయినా అన్లేదు.” Continue reading “మార్పు 19”

ఊసుపోక – నా అజ్నానమే ఇదంతా!

నాకు రాయడానికేం తోచడంలేదు అనుకున్నప్పుడల్లా ఎవరో ఒకరు ఓ మాట అని నన్ను రాసేలా చేసేస్తారు. అందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. ఈసారి దుప్పల రవికుమార్ “ఎందుకీ అజ్నానప్రదర్శన” అని అడిగింతరవాత నాక్కూడా అనుమానం వచ్చింది. Continue reading “ఊసుపోక – నా అజ్నానమే ఇదంతా!”