మంచుదెబ్బ

పశ్చిమదిక్కున విచ్చలవిడిగా చెలరేగుతున్న శారదనీరదపంక్తుల్ని చూస్తూ డాబామీద నిల్చున్నాను. ఇవేనేమో వప్రక్రీడాగజప్రేక్షణీయంగా కనిపించినవి. నల్లగా బండరాళ్ళలా, కారు ఎనుముల్లా ఉన్న ఆ మేఘాలు అస్తమిస్తున్న సూర్యుడిని దాచ ప్రయత్నిస్తున్నాయి. సూర్యనారాయణుడు ఆల్లరిపిల్లవాడిలా ఆడుగునుంచే చేతులు చాపుతున్నాడు. దివ్యకాంతులు విరజిమ్మే ఘనశ్యామసుందరుడు ఇలాగే ప్రకాశించేడు కాబోలు. అంత ఎత్తుకు ఎగరలేని రాధ కిందనించి దిగులుగా “నీలీలలకి అమాయికనైన నేనే దొరికేనా?” అన్నట్టు చూస్తుంది కాబోలు .. Continue reading “మంచుదెబ్బ”

తెలుగు అబిమానులకు పిలుపు

తెలుగుపాఠకలోకానికి స్వాగతం.

మీఆదరణ, అభిమానాలకోసం నాకథలు ఇక్కడ పెడుతున్నాను. ఇది నా తెలుగుతూలిక.

మీకు తోచిన సలహాలు, సహృదయంతో ఇవ్వగలరని ఆశిస్తూ.

https://tethulika.wordpress.com చూడండి.

మాలతి