తృష్ణ

ఆ రోజు తపాల్ తెచ్చి స్టాంపు వేసి ట్రేలో పెట్టి వేళ్ళిపోయేడు బాలయ్య

తెలుగు లెక్చరరు కమల ఎదురుగా కుర్చీలో ఉన్నారు. ఏవో పుస్తకాలు మాలైబ్రరీలోంచి తీసి ఇవ్వమని అడగడానికి వచ్చేరావిడ. Continue reading “తృష్ణ”

ప్రకటనలు

చివురుకొమ్మ చేవ

 

చివురుకొమ్మ చేవ

 

“మామీ,” అంటూ పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చింది కింజల్క స్కూలినించి

 

“అబ్భ ఎందుకలా మీద పడతావు,” అని విసుక్కుని మళ్ళీ చిన్నబోయిన ఆమొహం చూసి, “దా” అంటూ దగ్గరకి తీసుకుంది శారద. Continue reading “చివురుకొమ్మ చేవ”

అసహజం

తను “చదువుకున్నది”. తను చదువుతోంది. తన నడతలో, నడకలో, మాటలో, నీటులో తను “చదువుకున్నది”. మనిషికీ మృగానికీ – చదువుకున్నవాళ్లకీ చదువుకోనివాళ్లకీ మధ్య గల తేడా తనలో స్పష్టంగా ప్రతిబింబోస్తోందని తన అభిప్రాయం. Continue reading “అసహజం”

పుస్తకాలు

నిజానికీ ఫెమినిజానికీ మధ్య, 1953-2003 (నాకథల సంకలనం).
ప్రచురణ. బి.యస్. ఆర్. ఫౌండేషన్, విజయనగరం, 2005.

A Spectrum of my People: A Collection of  short stories from Andhra Pradsh. Mumbai: Jaico Publications, 2006. (my translations of various Telugu writers)

To be published:

From my Front Porch: An Anthology of Telugu stories by various writers and translated by me. (Central Sahitya Akademi, New Delhi.)

అత్యంత సన్నిహితులు

వారంరోజులుగా రాళ్ళు పేల్చినఎండ తగ్గుముఖం పట్టినట్టుంది. రాత్రి కుండపోతగా కురిసిన వాన తగ్గి తుంపర్లు మాత్రం పడుతున్నాయి సన్నగా.

ఆస్పత్రిపక్కమీద పడుకుని సుమిత్ర కిటికీలోంచి చూస్తూ ఆలోచిస్తోంది. మామూలుగా అయితే నాలుగున్నర మైళ్ళు నడిచేసును ఇలాటిసమయాల్లో, కాలికి కట్టూ, మెళ్ళో పట్టెడా, పక్కఎముకల్లో పోట్లూ లేకపోతే. కదిలినప్పుడల్లా ప్రాణం జివ్వున లాగేస్తోంది. ఒళ్ళంతా పచ్చి పుండు. అలాగే నెమ్మదిగా రవంత ఓపిక తెచ్చుకుని పక్కకి తిరిగింది కిటికీదిశగా. Continue reading “అత్యంత సన్నిహితులు”