అప్పగింతలు కవిత

అమ్మాయిని ఏవూరిచ్చారు, చిలకలపల్లేనా?

లేదమ్మా, సిలికాన్ వాలీలో పడేశాం. “అప్పగింతలు కవిత” ‌చదవడం కొనసాగించండి