అయ్యో ఒక్కరైనా చెప్పలేదు కథ Audio

విస్కాన్సిన్ లో మంచుకాలం నాకు ఎంతో ఇష్టమైన కాలం. చాలామందికి మంచు నచ్చదు కానీ నేను మాత్రం అడుగెత్తు మంచు పడ్డప్పుడు కూడా బయట తిరగడానికి వెళ్లేదాన్ని.

1978లో వేసవిలో యూనివర్సిటీలో  తెలుగుపాఠాలు చెప్పడం మొదలుపెట్టేను. అది ప్రత్యేకించి తమ చదువులో భాగంగా ఆంధ్రదేశంలో ఒక ఏడాదిపాటు గడపదలుచుకున్నవారికోసం సృష్టించిన crash course. పదివారాలలో ఏడాది చదువుకి తులతూగగల తెలుగు నేర్పాలి.

అందులో భాగంగా సరదాకి ఈకథ రాసేను. మనం ఎంత సిద్ధం అయేం అనుకున్నా, ఇంకా తెలీకుండా పోయేవి చాలా ఉంటాయని చెప్పడమే ఈ చిన్నికథ ధ్యేయం. ఇది  మొదట ఇంగ్లీషులో Six Blind Men అన్నపేరుతో Wisconsin Review లో ప్రచురించబడింది.

తరవాత తెలుగులోకి నేనే అనువదించుకున్నాను. ఇది కొప్పర్తి రాంబాబుగారి కంఠస్వరంలో వినండి. లింకు ఇక్కడ

ఆగస్ట్ 4, 2022