అలవాటయిపోయింది!!

సంప్రదాయాలూ, పట్టుదలలూ, ఇష్టాయిష్టాలకంటె మనకి అలవాటయిపోయినవే ఎక్కువ. లేస్తూనే కాఫీ అలవాటు, Continue reading “అలవాటయిపోయింది!!”