ఊకదంపుడు …

కాలు విరిగిందా?

ఫరవాలేదులే. అదే నయమవుతుంది. Continue reading “ఊకదంపుడు …”

ప్రకటనలు