వేలూరి శివరామశాస్త్రి. ఊరిబడి

వెనకటిరోజుల్లో పల్లెల్లో “శ్రీ”, “చుక్క” పదాలకి ఒక ప్రత్యేకమైన అర్థం ఉండేది. నాకు కొంచెం తెలుసు కానీ Continue reading “వేలూరి శివరామశాస్త్రి. ఊరిబడి”