ఊసుపోక – చేపాటికర్ర

దండం దశగుణం భవేత్ అంటే

విశ్వామిత్రాహి పశుషు కర్దమేషు జలేషు చఅంధ్యే తమసి వార్ధక్యే దండం దశ గుణం భవేత్‌.

అంటే పక్షులు, కుక్కలు, అమిత్రులు (జాలమిత్రులు కానివారు), పాముల, పశువులబారినుండి తప్పించుకోడానికి, బురదలో, నీటిలో, అందత్వం ప్రాప్తించినప్పుడు, చీకటిలో నడుస్తున్నప్పుడు కర్రసాయం పది విధాలు అని.

దాదాపు 20 ఏళ్లక్రితం చెట్లకింద నడుస్తున్నప్పుడు కనిపించిన ఒకకర్ర ఊరికే ఏరుకొచ్చేను. ఆ తరవాత మంచులో నడుస్తున్నప్పుడు దాన్ని చేతికర్రలా వాడుకున్నాను. విస్కాన్సిన్ వదిలేసినా ఆకర్ర

పారేయబుద్ధి  పుట్టలేదు. ఇప్పుటికీ ఉంది.

 ఈరోజు మామిత్రులు మళ్ళీ  గుర్తుకి తెచ్చేరు ఈ చేపాటికర్ర. 

000

(ఎన్నెమ్మ కతలు 23)

 తెల్లారిలేచి కాఫీకప్పు పుచ్చుకుని కిటికీలోంచి చూస్తున్నాను ఉప్పుపాతరల్లా పరుచుకున్న మంచుకుప్పులు. అమెరికా వచ్చి 35 ఏళ్లయింది. ఇదే తొలిసారి నాకు మంచుని చూస్తే కోపం రావడం. Continue reading “ఊసుపోక – చేపాటికర్ర”

ఎన్నెమ్మకతలు 4వ సంకలనం

Picture1ఎన్నెమ్మకతలు సంకలనం నాల్గవ సంకలనం లింకు ఎన్నెమ్మకతలు 4

ఉపసంహారం

ఊసుపోక శీర్షికతో తెలుగు తూలికలో ధారావాహికంగా ప్రచురించిన కతల సంకలనాలు ఈ సంకలనంతో సమాప్తం.  Continue reading “ఎన్నెమ్మకతలు 4వ సంకలనం”

145 ఊసుపోక – మాయరోగాలు

అపార్థం చేసుకోకండి. మాయరోగం అంటే తిట్టులా ఉంటుందనే బహువచనం చేసేను. Continue reading “145 ఊసుపోక – మాయరోగాలు”

ఊసుపోక 31 – గంటకూలి అణాపరక

(ఎన్నెమ్మ కతలు 31)

ఒకసారి ఒక చాకులాటి కుర్రవాడు దేవుడితో, అయ్యా, దేవుడుగారూ, దేవుడుగారూ, జలధిగంభీర, జలజనయన, మేరునగధీర, మిమ్ముల బొగడ నాతరమా అని కొంచెంసేపు పొగిడి, తరవాత, మీకు క్షణము యుగముతో సమానమని విన్నాను. నిజమేనా? అని అడిగాట్ట.

అందుకు దేవుడుగారు ధీరోదాత్తచిత్తముతో, అవున్నాయనా. అన్నారుట.

Continue reading “ఊసుపోక 31 – గంటకూలి అణాపరక”

ఊసుపోక – వెదురుమొక్క అదురుష్టం

(ఎన్నెమ్మకతలు 30) 

ఈరోజు ఉదయం లేస్తూనే తెలివొచ్చింది.

తెలుగుతూలికలో ఓకబురు చెప్పి నెలరోజులయింది. ఇంగ్లీషుతూలిక అయితే మరీ అన్యాయం. మూణ్ణెల్లయింది. అదయినా ఒక్క వ్యాసం పెట్టి. ఏమిటో పనీ లేదు, తీరుబడీలేదు, క్షణం తీరికలేదు దమ్మిడీ ఆదాయంలేదు లాటి జాతీయాలన్నీ వరసగా వచ్చేస్తున్నాయి నాలుకమీదకి.

Continue reading “ఊసుపోక – వెదురుమొక్క అదురుష్టం”