కంప్యూటరులో తెలుగులిపి

రెండు రోజులక్రితం అనుకోకుండా ఒక మెయిలు వచ్చింది తెలుగు కంప్యూటరు విజ్ఞానంలో విశేషకృషి చేస్తున్న వీవెన్ దగ్గర్నుంచి. Continue reading “కంప్యూటరులో తెలుగులిపి”