నా పిడియఫ్ సంచయం – 2

తెల్లవారి లేస్తూనే తలుచుకోవలసిన తల్లులు!

000

గమనిక. చివరి మూడు పుస్తకాలు ఇంతకుముందు ఆయా వ్యాసాలకింద ఇచ్చేను కానీ వ్యాసాలు చదవనివారి సౌకర్యార్థం ఇక్కడ మళ్ళీ ఇస్తున్నాను.

000

DLI, archive.org సౌజన్యంతో లింకులు చేర్చబడినవి.

(మే 10, 2020)

కనుపర్తి వరలక్ష్మమ్మగారి విశిష్ట వ్యక్తిత్వం

ప్రముఖ సంఘసేవా తత్పరురాలూ, రచయిత్రీ అయిన కనుపర్తి వరలక్ష్మమ్మగారు (అక్లోబరు 6, 1896-ఆగస్టు 13, 1978) స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో విస్తృతంగా కృషి చేసిన మహా మనీషి. Continue reading “కనుపర్తి వరలక్ష్మమ్మగారి విశిష్ట వ్యక్తిత్వం”