మహాకవయిత్రి ఆతుకూరి మొల్ల – 2వ భాగం

నన్ను ఆకట్టుకున్న మరో రచనావైచిత్రి ఆమె మాటలతో ఆడుకున్నట్టు కనిపించే సమయాలు. నిత్యజీవితంలో మనం మాటాడుకునేతీరు కనిపిస్తుంది ఆమె రచనలో. Continue reading “మహాకవయిత్రి ఆతుకూరి మొల్ల – 2వ భాగం”

ప్రకటనలు

మహాకవయిత్రి ఆతుకూరి మొల్ల

“కుమ్మర మొల్ల”గా సుప్రసిద్ధురాలయిన కవయిత్రి మొల్ల జీవితంగురించి మనకి నిర్ధారణగా తెలిసింది స్వల్పం. మొల్ల రామాయణంలో అవతారికలో మొల్ల స్వయంగా చెప్పుకున్వవి Continue reading “మహాకవయిత్రి ఆతుకూరి మొల్ల”