ఈ సంస్కృతి కృత్రిమం.

సాధారణంగా మనం సంస్కృతి అన్నపదం ఒకజాతికో, ఒకదేశానికో చెందిన తినే తిండి, కట్టే బట్టా, తలదాచుకోడానికో ఇల్లూ, ఆచారాలు, పద్ధతులు, నీతినియమాలు వంటి Continue reading “ఈ సంస్కృతి కృత్రిమం.”

ప్రకటనలు