గృహలక్ష్మి స్వర్ణకంకణము

కె.యన్. కేసరిగారి చిన్ననాటి ముచ్చట్లు చదివిన తరవాత నాకు ఈ స్వర్ణకంకణం పురస్కారం గురించిన ఆలోచనలు కలిగేయి. పూర్వకాలంలో రాజులు ఒక మధురవాణినీ, ఒక రంగాజమ్మనీ సభలలో గౌరవించేరు కానీ Continue reading “గృహలక్ష్మి స్వర్ణకంకణము”

ప్రకటనలు