చింతా దీక్షితులుగారి కథ సరస్వతీపూజ

విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారి సంపాదకత్వంలో జయంతి పత్రిక 1958లో ప్రారంభమయింది. ఒక ఏడాదిపాటు నడిచిందనీ, తరవాత మళ్ళీ మళ్లీ రెండుసార్లు పునరుద్ధరింపబడిందనీ తెవికీలో ఉంది.

ప్రస్తుతం ఇక్కడ పరిచయం చేసిన సరస్వతీపూజ  కథ జయంతి సంపుటి 1, సంచిక 3లో ప్రచురింపబడింది. సంచిక లింకు వ్యాసం చివర ఇచ్చేను. Continue reading “చింతా దీక్షితులుగారి కథ సరస్వతీపూజ”