దస్తూరీతిలకం

నుదుట కస్తూరీతిలకం తీర్చి దిద్దినట్టే, మఠం వేసుక్కూర్చుని ఎడంచేత్తో పలక ఒడిసి పట్టుకుని తల ఓరగా ఒంచి దస్తూరి తీరిచి దిద్దుకోడం చిన్నప్పుడు మన పిల్లలకి చేసిన Continue reading “దస్తూరీతిలకం”