విల్లు రాసి చూడు

“నువ్వెలాగా ఇల్లు కట్టబోవడం లేదు. పిల్లలకి పెళ్లిళ్ళా నువ్వు చెయ్యఖ్ఖర్లేకుండానే అయిపోయాయి. వాళ్లే చేసేసుకున్నారు. అసలు నన్నడిగితే ఈ రోజుల్లో ఇల్లు కట్టడం, పెళ్ళి చెయ్యడం కూడా డబ్బు పారేస్తే అయిపోతాయి. Continue reading “విల్లు రాసి చూడు”

యోగాచెప్పులూ మరియు కర్మాఅప్పులూ

చెప్పులకి సంబంధించినంతవరకూ నేనింకా పాతరాతియుగంలోనే ఉన్నాను. Continue reading “యోగాచెప్పులూ మరియు కర్మాఅప్పులూ”

ఆ ఒఖ్ఖ మాటా! (కథ)

“నిన్ను చూసి ఆరేళ్ళయింది. నాకయితే ఏళ్ళూ పూళ్లూ అయినట్టుంది. బొత్తిగా రాడం మానేశావు? ఈ ఏడయినా ఒకసారి రాకూడదుటే?”

అలనాటి చెలి కామేశ్వరి రాసిన ఉత్తరం చేత పుచ్చుకుని దిగంతాల్లోకి చూస్తూ కూర్చుంది శాంత, గతించిన రోజులు తలబోసుకుంటూ. Continue reading “ఆ ఒఖ్ఖ మాటా! (కథ)”

అమ్మ తపన

పైకి వెళ్ళే ఎలివేటరుకోసం ఎదురు చూస్తున్నాను. నాకంటె ముందొచ్చి, నొక్కిన బటనే మరోసారి నొక్కి గోడమీద ఉన్నఅంకెని చూస్తున్నాడొకతను. Continue reading “అమ్మ తపన”

వెలుగు (కథ)

అమావాస్య చీకట్లని చీల్చుకుని వెలుగురేఖలు నాలుగు దిక్కులా పరుచుకుంటున్నాయి నింపాదిగా.

వల్లరి పక్కమీంచి లేచి, వెనకవరండావేపున్న తలుపు బార్లా తీసి, వంటింట్లోకి వెళ్లింది. Continue reading “వెలుగు (కథ)”