సారంగ పత్రికలో తూలిక.నెట్ ఇంటర్వ్యూ

తూలిక.నెట్ కి రానున్న జూన్ పన్నెంఢేళ్ళు నిండుతాయి. ఆ సందర్భంలో కల్పనతో నేను జరిపిన ఇంటర్వ్యూ  సారంగ పత్రికలో ప్రచురించారు. మీఅబిప్రాయాలు ఇక్కడ కానీ సారంగ పత్రికలో కానీ చెప్పవచ్చు. Continue reading “సారంగ పత్రికలో తూలిక.నెట్ ఇంటర్వ్యూ”

ప్రకటనలు

తూలిక.నెట్ పునరుత్థానం

తూలిక.నెట్ అంతరించడానికి కారణాలు అని మొదలు పెడదాం అనుకున్నాను వారం రోజులక్రితం. తూలిక.నెట్ చూస్తున్నవారు గమనించే ఉంటారు దాదాపు నెలరోజులక్రితం అక్కడ ప్రకటించేను ఆ సైటు నడపడం కష్టంగా ఉందని. నా ఈతిబాధలు, ఆలోచనలు సాగకపోవడం అలా ఉండగా, సాంకేతికబాధలు అంతకంతా అయి, Continue reading “తూలిక.నెట్ పునరుత్థానం”