కథామాలతీయం.పిడియఫ్

ఈపోస్టు మళ్ళీ ముందుకి తీసుకురావాలి అని నాకు అనిపించి, మళ్లీ ప్రచురిస్తున్నాను.

కథామాలతీయం శీర్షికతో పొద్దు.నెట్ సంపాదకవర్గంతరఫున స్వాతికుమారి గారు నాతో జరిపిన ఇంటర్వూ పాఠకుల సౌకర్యార్థం ఒకే ఫైలులో ఇక్కడ ఇస్తున్నాను, పొద్దు.నెట్ సౌజన్యంతో. – సం. మాలతి.

KathaMalatiyam

ప్రకటనలు