నొప్పి

నొప్పి సాపేక్షం అవునో కాదో

1 నించి 10 వరకూ ఏఅంకెతో పోలుస్తావంటే ఏమిటి చెప్పడం Continue reading “నొప్పి”

ప్రకటనలు