పిలకా గణపతిశాస్త్రిగారి ప్రాచీన గాథాలహరి

ప్రాచీన అర్వాచీనసాహిత్యాలను క్షుణ్ణంగా అధ్యయనించిన విద్వత్కవులు కథలు రాయడానికి పూనుకున్నప్పుడు వారి పాండితి ఆ కథల్లోనూ కథనసంవిధానంలోనూ కూడా Continue reading “పిలకా గణపతిశాస్త్రిగారి ప్రాచీన గాథాలహరి”