పొడుపు కథలు

గోడమీద బొమ్మ,

గొలుసులబొమ్మ,

వచ్చేపోయేవారికి వడ్డించుబొమ్మ – తేలు Continue reading “పొడుపు కథలు”

ప్రకటనలు