ఒరులేయవి యొనరించిన

మనిషి ఏడుస్తూ వస్తాడు, పోయి ఏడిపిస్తాడు. ఆరెండు ఏడుపులమధ్యా ఉన్నంతకాలం ఏడుపులూ, నవ్వులూ అనుభవిస్తాడు. Continue reading “ఒరులేయవి యొనరించిన”