నోరివారి వాఘిరా సమీక్ష

అజంతాగుహలు కేంద్రంగా సాగిన చిన్న నవల ఇది.  130 పుటలు. అజంతాగుహలగురించి చాలామందే విని ఉన్నా Continue reading “నోరివారి వాఘిరా సమీక్ష”