నండూరి రామమోహనరావు. వ్యాఖ్యావళి సంకనం. (సమీక్ష)

నండూరి రామమోహనరావుగారు 1962-1994 మధ్య ఆంధ్రజ్యోతిలో రాసిన నూరు సంపాదకీయాలసంకలనం ఈ వ్యాఖ్యావళి. గ్రంథకర్తే రాసినట్టు, సాధారణంగా సంపాదకీయాలూ వెలువడిన రోజులలోనే అట్టేమంది చదవరు. ఇలా విడిగా Continue reading “నండూరి రామమోహనరావు. వ్యాఖ్యావళి సంకనం. (సమీక్ష)”

ప్రకటనలు