సాయం

సాయం ఒక వ్యవసాయం

అవుసరాలకనుగుణంగా చేస్తే సాయం Continue reading “సాయం”

ప్రకటనలు

“నేను నీకు సాయము చేయవచ్చునా?”

(మనలో మనమాట 36)

కొత్తగా ఈదేశం వచ్చేక నేర్చుకున్న కొత్త నుడికారం ఇది, may I help you?

ఈవిషయంలో ఇప్పటికీ నాకు సంపూర్ణమైన అవగాహన లేదు. ఏ దుకాణంలో అడుగు పెట్టినా Continue reading ““నేను నీకు సాయము చేయవచ్చునా?””