మన రచయిత్రులు – ఒక పరిశీలన

మహిళాదినోత్సవం సందర్భంగా మరొకసారి ముందుకు తెస్తున్నాను ఈవ్యాసం, కొత్తగా నాబ్లాగు చదవడం మొదలు  పెట్టినవారికోసం.

000

నేను ఇంగ్లీషులో రాసిన  Telugu Women Writers, 1950-75 అన్న పుస్తకానికి  నేపథ్యం వివరించడానికి ఈ వ్యాసం. Continue reading “మన రచయిత్రులు – ఒక పరిశీలన”